معاون آموزشی دانشگاه


نام                             :   محمدرضا
نام خانوادگی             :    دارابی محبوب
تخصص                      :    متخصص اورولوژی

پست الکترونیک          :  DarabiMMR[at]mums.ac.ir
 
آدرس محل کار           :  مشهد- خیابان دانشگاه- ساختمان مرکزی (قریشی)- دفتر معاونت آموزشی دانشگاه
شماره تلفن محل کار  :  38433999-051