تغییرات نهایی کلید پاسخنامه آزمون جامع شهریور ماه 97

 

   تغییرات نهایی کلید پاسخنامه آزمون جامع  شهریور ماه 97

 بسمه تعالی

بدین وسیله پس از رسیدگی به اعتراضات واصله کلید نهایی آزمون های جامع علوم پایه و پیش کارورزی به شرح ذیل اعلام می شود.

 

تغییرات کلید پاسخنامه آزمون جامع  علوم پایه دندانپزشکی

 

درس

شماره سوال دفترچه الف

شماره سوال دفترچه ب

گزینه درست

ایمنی شناسی

170 گروه الف

195 گروه ب

گزینه ج

ایمنی شناسی

178گروه الف

188 گروه ب

گزینه ج

 

 

درس

شماره سوال دفترچه الف

شماره سوال دفترچه ب

گزینه درست

روانشناسی

76گروه الف

134 گروه ب

گزینه ج

 

 

درس

شماره سوال دفترچه الف

شماره سوال دفترچه ب

گزینه درست

بیوشیمی

64 گروه الف

99 گروه ب

گزینه د

بیوشیمی

67 گروه الف

102 گروه ب

گزینه ج

بیوشیمی

57 گروه الف

117 گروه ب

گزینه ب

 

 

تغییرات کلید پاسخنامه آزمون جامع پیش کارورزی پزشکی

 

درس

شماره سوال دفترچه الف

شماره سوال دفترچه ب

گزینه درست

جراحی

61

22

ب و ج

 

 

تغییرات کلید پاسخنامه آزمون جامع  علوم پایه پزشکی

 

درس

شماره سوال دفترچه الف

شماره سوال دفترچه ب

گزینه درست

بهداشت عمومی

149

166

الف و ب

فیزیولوژی

8

49

سوال حذف گردد