انتصاب در معاونت آموزشی

آخرین به روز رسانی شنبه, 05 آبان 1397 08:32
بازدید: 121

 

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، در حکمی مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی جذب ومسئول کارگروه صلاحیت عمومی هیأت جذب این دانشگاه را منصوب نمود.

دکتر اعتضاد رضوی در این حکم خطاب به دکتر علی میری دیسفانی، آورده است، با عنایت به تعهد، تجربه و سابقه جنابعالی بدینوسیله به عنوان مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی جذب و مسئول کارگروه صلاحیت عمومی هیأت جذب دانشگاه تعیین می گردید.امید و انتظار است با استعانت از پروردگار متعال و براساس دستورالعمل اجرایی جذب اعضای هیأت علمی و منطبق بر رعایت عدالت و انصاف و باتکیه بر حفظ حرمت و صیانت از امور مربوطه در انجام شرح وظایف محوله موفق باشید.

شایان ذکر است، دکتر علی میری دیسفانی در سوابق کاری خود، ریاست دبیرخانه کارگروه  تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان، مدیریت شبکه بهداشت ودرمان شهرستان های درگز، تربت جام، مدیراداره مالی کلینیک های ویژه دانشگاه ومدیریت دفتر ریاست را بر عهده داشته است.