تمدید مهلت ویرایش وتکمیل اطلاعات متقاضیان سهمیه بدون آزمون وباآزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد.


دانشجویان جهت ارائه درخواست کتبی و ویرایش وتکمیل اطلاعات تا تاریخ 05/05/96 به واحد استعدادهای درخشان  واقع در ساختمان قریشی (طبقه دوم) مراجعه فرمایند.