ارائه مدارک و ثبت نام دانشجویان متقاضی سهمیه های بدون و با آزمون

 

ارائه مدارک و ثبت نام دانشجویان متقاضی سهمیه های بدون و با آزمون

مهلت ارائه مدارک و ثبت نام دانشجویان متقاضی سهمیه های بدون و با آزمون کارشناسی ارشد،

از تاریخ اول مرداد ماه 96 لغایت دهم مرداد ماه 96 میباشد.

دانشجویان جهت تکمیل فرم ها و سایر اطلاعات به آدرس 

 http://edc.mums.ac.ir/talent 

 مراجعه نمایند.

.