دوره آموزشی کددار« آشنایی با فرایندها ومفاهیم آموزشی جهت تسهیل انجام امور »


دوره آموزشی  کددار« آشنایی با فرایندها ومفاهیم آموزشی جهت تسهیل انجام امور » در روزهای یکشنبه 07/07/98 و سه شنبه 09/07/98 و یکشنبه 14/07/98 و سه شنبه 16/07/98 به مدت 12ساعت در محل سالن جلسات ساختمان شماره 3 دانشگاه (اداره کل آموزش) "دانشکده داروسازی سابق" توسط آموزش کارکنان حوزه معاونت آموزشی دانشگاه  جهت  کارکنان این معاونت برگزار گردید .