اطلاعیه قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته مازاد بر ظرفیت و پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 98-97

قابل توجه پذیرفته شدگان رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته مازاد بر ظرفیت و پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال تحصیلی 98-97

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند: میزان شهریه (به صورت علی الحساب) برای یک ترم تحصیلی در پردیس خودگردان و مازاد بر ظرفیت رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته  59/950/000 ریال (معادل پنج میلیون و نهصد و نود و پنج هزار تومان) می باشد.

ضمناً در هر سال تحصیلی 10% به شهریه مذکور اضافه می شود.

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد