کارگاه فلسفه سلامت ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دفتر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

(واحد استعدادهای درخشان) برگزار می کند:

کارگاه فلسفه سلامت

مدرس: دکتر سید ضیاءالدین تابعی

مدیر گروه گروه اخلاق و فلسفه سلامت و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ویژه دانشجویان استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

زمان: 5 اردیبهشت 97 ساعت 14 الی 16

دانشجویان متقاضی جهت شرکت در کارگاه فلسفه طب با شماره تلفن: 38451536 تماس گیرند.