کلید نهایی و تغییرات آزمون جامع شهریور ماه 1396

 

پیرو رسیدگی به اعتراضات سوالات آزمونهای جامع پیش کارورزی و علوم پایه شهریور ماه 96 تغییرات بوجود آمده در کلید به شرح ذیل می باشد.