اداره دانش آموختگان

 


وظایف

مقدمه 

 
  اداره دانش آموختگان دانشگاه يكي از اداره‌هاي زير مجموعه اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم‌پزشكي مشهد مي باشد .
 
  يكي از وظايف مهم اين اداره، فارغ التحصيل نمودن دانش آموختگان در كليه مقاطع (دكتراي فوق تخصصي باليني ، فلوشيپ، دكتراي تخصصي باليني
 
   پزشكي و دندانپزشكي ، دكتراي تخصصي علوم پايه پزشكي، دكتراي تخصصي(Ph.D.)، دكتراي حرفه اي، كارشناسي ارشد ، كارشناسي و كارداني )
 
   مي باشد كه اين امر از اهم كارهاي آموزشي است .
 
  به عبارت ديگر هر دانشجو كه كليه واحدهاي درسي و مراحل آموزشي دوره تحصيلي را - كه براي تحصيل در آن پذيرفته شده - برابر مصوبات شوراي
 
   عالي برنامه ريزي و  براساس مقررات و آئين نامه هاي مربوط با موفقيت گذرانده باشد، دانش‌آموخته يا فارغ التحصيل آن رشته تلقي مي شود. 
 
شرح وظايف:
 
  1- بررسي پرونده تحصيلي دانش آموخته از هنگام ثبت نام تا زمان دانش آموختگي بر اساس قوانين تدوين شده
 
  2-  استعلام‌ از مديريت امور دانشجويي به منظور اعلام بهره مندي دانش آموخته از امكانات صندوقهاي رفاه.  
 
   3-  اعلام دانش آموختگي دانش آموختگان مرد (مشمول خدمت وظيفه عمومي ) به معاونت وظيفه عمومي ناجا  
 
   4-  اعلام دانش آموختگي دانش آموختگان به مركز امور دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي. 
 
   5-  اعلام دانش آموختگي دانش آموختگاني كه مشاغل آنان نياز به پروانه دارد به اداره كل صدور پروانه ها برخي از «رشته مقاطع» تحصيلي براي
  
 انجام خدمات قانوني در ايران، نياز به پروانه كار دارد ، بنابراين دانش آموختگي اين قبيل دانش آموختگان به مديريت صدور پروانه هاي وزارت بهداشت،
 
 درمان و آموزش پزشكي  اعلام مي شود.
 
  6- صدور گواهينامه موقت تحصيلي
 
  7- صدور تأييديه تحصيلي  
 
  8  -  صدور گواهي
 
  9-  صدور دانشنامه
 

درخاتمه چنانچه دانش آموخته خواستار دريافت مدرك تحصيلي خود قبل از انجام كليه تعهدات (آموزش رايگان) باشد با توجه به انجام  

 
 دادن يا معافيت خدمت طرح نيروي انساني ودريافت پروانه دائم (براي رشته‌هاي پروانه دار) مي تواند براي خريد مابقي تعهدات به 
 
 اين اداره كل مراجعه نمايد.

همکاران

همکاران شاغل در اداره دانش آموختگان                                     

 نام و نام خانوادگی : فریبرز سلطانی


سمترئیس اداره دانش آموختگان

 شماره تماس : 38421023 -051

داخلی:  200  

پست الکترونیک: SoltaniF1[at]mums.ac.ir

 

 

 نام و نام خانوادگی :مریم بوستانی

سمت:  کارشناس

 شماره تماس : 38421023  -051 

داخلی: 204

پست الکترونیک: BoostaniM1[at]mums.ac.ir


 
 

 نام و نام خانوادگی : ماریه مشاقی

سمت: کارشناس

 شماره تماس : 38421023 -051 

داخلی: 202

پست الکترونیک : MashaghiM1[at]mums.ac.ir


 
 

 نام و نام خانوادگی : حمیده عارفی

سمت : کارشناس

 شماره تماس :38421023 -051 

داخلی : 206

پست الکترونیک : ArefiH2[at]mums.ac.ir


 

 

 نام و نام خانوادگی : فاطمه ارجمند

سمت : کارشناس

 شماره تماس  : 38421023 -051 

داخلی : 203

پست الکترونیک : ArjmandF1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : احسانه راستگو

سمت :کارشناس

 شماره تماس  : 38421023 -051 

داخلی :207

پست الکترونیک : RastgoE1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : فاطمه اکبری

سمت : کارشناس

 شماره تماس  : 38421023 -051 

داخلی : 209

پست الکترونیک :AkbariF1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : فریده کمالی

سمت : مسئول بایگانی دانش آموختگان

 شماره تماس  : 38421023 -051 

داخلی : 210

پست الکترونیک : KamaliF2[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی :حسین بهشتی محمودی

سمت : بایگان

 شماره تماس :38421023 -051

داخلی : 208

پست الکترونیک : BeheshtiMH1[at]mums.ac.ir