اداره دانش آموختگان

 


وظایف

مقدمه 

 
  اداره دانش آموختگان دانشگاه يكي از اداره‌هاي زير مجموعه اداره كل امور آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه علوم‌پزشكي مشهد مي باشد .
 
  يكي از وظايف مهم اين اداره، فارغ التحصيل نمودن دانش آموختگان در كليه مقاطع (دكتراي فوق تخصصي باليني ، فلوشيپ، دكتراي تخصصي باليني
 
   پزشكي و دندانپزشكي ، دكتراي تخصصي علوم پايه پزشكي، دكتراي تخصصي(Ph.D.)، دكتراي حرفه اي، كارشناسي ارشد ، كارشناسي و كارداني )
 
   مي باشد كه اين امر از اهم كارهاي آموزشي است .
 
  به عبارت ديگر هر دانشجو كه كليه واحدهاي درسي و مراحل آموزشي دوره تحصيلي را - كه براي تحصيل در آن پذيرفته شده - برابر مصوبات شوراي
 
   عالي برنامه ريزي و  براساس مقررات و آئين نامه هاي مربوط با موفقيت گذرانده باشد، دانش‌آموخته يا فارغ التحصيل آن رشته تلقي مي شود. 
 

شرح وظایف كاركنان و كارشناسان در اداره دانش آموختگان

 1. اعلام فراغت ازتحصيل دانش آموختگان از طريق پرتال دانش آموختگان گروه پزشكي وزارت متبوع
 2. صدور مجوز تحويل دانشنامه و ريزنمرات و تحويل دانشنامه وريزنمرات به دانش آموختگان(سامانه دانش آموختگان)
 3. ارسال تاییدیه جهت شروع طرح نیروی انسانی
 4. صدور گواهينامه موقت (سامانه دانش آموختگان)
 5. ارسال تاييديه تحصيلي به ادارات مختلف
 6. در خواست عدم نياز جهت صدور تاييديه تحصيلي و صدور مجوز
 7. ارسال تاييديه وريزنمرات دانش آموختگاني كه درمقطع بالاتر پذيرفته شده اند
 8. پاسخ به درخواست دانش آموختگان متقاضي اخذ تاييديه جهت خارج از كشور
 9.  مكاتبه با سازمان تامين اجتماعي و درخواست سوابق بيمه جهت صدور مجوز
 10. علام طول دوره دستیاری به منظور احتساب سولبق خدمتی متخصصین دانشگاه
 11. اعلام طول دوره دستیاری برای محاسبه تعهدات دوره دکترا

همکاران

همکاران شاغل در اداره دانش آموختگان                                     

 نام و نام خانوادگی : فریبرز سلطانی


سمترئیس اداره دانش آموختگان

 شماره تماس : 38800292-38800291-38800288-38800286 (051)

داخلی:  200  

پست الکترونیک: SoltaniF1[at]mums.ac.ir

 

 

 نام و نام خانوادگی :مریم بوستانی

سمت:  کارشناس

 شماره تماس : 38800292-38800291-38800288-38800286 (051)

داخلی : 199

پست الکترونیک: BoostaniM1[at]mums.ac.ir


 
 

 نام و نام خانوادگی : ماریه مشاقی

سمت: کارشناس

 شماره تماس : 38800292-38800291-38800288-38800286 (051) 

داخلی : 202

پست الکترونیک : MashaghiM1[at]mums.ac.ir


 
 

 نام و نام خانوادگی : حمیده عارفی

سمت : کارشناس

 شماره تماس : 38800292-38800291-38800288-38800286 (051) 

داخلی :199

پست الکترونیک : ArefiH2[at]mums.ac.ir


 

 

 نام و نام خانوادگی : فاطمه ارجمند

سمت : کارشناس

 شماره تماس  : 38800292-38800291-38800288-38800286 (051) 

داخلی : 203

پست الکترونیک : ArjmandF1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : احسانه راستگو

سمت :کارشناس

 شماره تماس  : 38800292-38800291-38800288-38800286 (051)

داخلی :207

پست الکترونیک : RastgoE1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : فاطمه اکبری

سمت : کارشناس

 شماره تماس  : 38800292-38800291-38800288-38800286 (051)

داخلی : 209

پست الکترونیک :AkbariF1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی :حسین بهشتی محمودی

سمت : بایگان

 شماره تماس : 38800292-38800291-38800288-38800286 (051)

داخلی : 210

پست الکترونیک : BeheshtiMH1[at]mums.ac.ir