اداره تحصیلات تکمیلی

 
 

 

وظایف

 

رسالت اين اداره انجام كليه امور مربوط به مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد، دکتراي تخصصي (p.h.d.) تخصصي پزشكي باليني،تخصصي دندانپزشكي، فوق تخصصي، فلوشيپ دندانپزشكي، و فلوشيپ پزشكي از تاسيس رشته تا زمان فارغ التحصيلي  دانشجويان ودستياران مقاطع مذكور مي باشد و با بهره گيري از زحمات رياست و معاونين محترم آموزشي دانشكده هاي مربوط و تلاش مديران محترم گروه هاي آموزشي مربوط ، با تاکيد بر صحت انجام امور محوله براساس آيين نامه ها و نشست هاي مصوب وزارت متبوع است.

 شرح وظایف كاركنان و كارشناسان در اداه خدمات آموزشي مقاطع تحصیلات تکمیلی

  1. ثبت نام براي شركت درامتحان آزمون دوره تکمیلی فلوشیپ
  2. ثبت نام  اینترنی از پذيرفته شدگان آزمونهاي مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد، دکتراي تخصصي (p.h.d.) تخصصي پزشكي، دندانپزشكي، فوق تخصصي، فلوشيپ دندانپزشكي، و فلوشيپ پزشكيو m.p.h  و آموزش پزشکي مجازي و post Doc  و By Reserch Ph.d  و معرفي آنان به دانشكده هاي ذيربط جهت شروع دوره
  3. بررسي و اقدام درخصوص درخواستهاي انتقال و ميهماني دستياران و دانشجويان از اين دانشگاه به دانشگاههاي ديگر وبالعكس و کلیه امور مربوط به تغییر رشته
  4. اعلام شروع بکار و گواهی انجام کار ماهانه دانشجويان و دستیاران مستخدم سایر سازمانها و بررسی وضعیت استخدامی آنها بلحاظ ماموریت آموزشی و ....
  5. بررسي وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان و ايجاد هماهنگي با وزارت متبوع وحوزه نظام وظيفه به منظور اخذ معافيت تحصيلي جهت دانشجويان ودستياران مشمول نظام وظيفه
  6. پذیرش دستیاران انتقالی یا تکمیل دوره خارج از کشور
  7. معرفی دستیاران این دانشگاه جهت طی دوره های چرخشی در دانشگاههای دیگرو بالعکس
  8. بررسي پرونده تحصيلي دانشجويان ودستياران در شرف فراغت از تحصيل و در صورت تکمیل بودن پرونده تحصیلی ، اعلام مراتب به اداره دانش آموختگان جهت اعلام مراتب فراغت از تحصيل دانشجويان و دستياران به وزارت متبوع
  9. انجام مكاتبات اداري با وزارتخانه هاي مختلف وادارات وابسته وغير وابسته به وزارت متبوع و دانشگاههاي علوم پزشكي ، دانشكده ها، مراكز پزشكي ، آموزشي و درماني ، ارگانها و   

همکاران

همکاران شاغل در اداره تحصیلات تکمیلی                                    

 نام و نام خانوادگی :علیرضا صفائی فهیم


سمترئیس اداره تحصیلات تکمیلی

 شماره تماس : 38421023 -051

داخلی:  248

پست الکترونیک: SafaeeFA1[at]mums.ac.ir

 

 

 نام و نام خانوادگی :  مهدی مرتضوی

سمت:  کارشناس

 شماره تماس : 38800292-38800291-38800288-38800286 (051)

داخلی: 243

پست الکترونیک: MortazaviM1[at]mums.ac.ir


 
 

 نام و نام خانوادگی : شیماسادات محیط زاده

سمت: کارشناس

 شماره تماس : 38800292-38800291-38800288-38800286 (051)

داخلی: 247

پست الکترونیک : MohitzadehSH1[at]mums.ac.ir


 
 

 نام و نام خانوادگی : فاطمه روئین تن

سمت : کارشناس

 شماره تماس : 38800292-38800291-38800288-38800286 (051)

داخلی :

پست الکترونیک : RoeentanF1[at]mums.ac.ir


 

 

 نام و نام خانوادگی : الهه البرز

سمت : کارشناس

 شماره تماس  : 38800292-38800291-38800288-38800286 (051)

داخلی : 233

پست الکترونیک : AlborzE1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : ملیحه شانظری

سمت :کارشناس

 شماره تماس  : 38800292-38800291-38800288-38800286 (051)

داخلی :228

پست الکترونیک : ShanazariM1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : ملیحه صلاحی

سمت : کارشناس

 شماره تماس  : 3842102338800292-38800291-38800288-38800286 (051) 

داخلی : 232

پست الکترونیک :SalahiM1[at]mums.ac.ir

 

 

 
   

فرآیند ها

  فرآیندهای اداره تحصیلات تکمیلی
    ثبت نام براي شركت درامتحان آزمون دوره تکمیلی فلوشیپ
     ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمونهاي مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد، دکتراي تخصصي (p.h.d. ) تخصصي پزشكي، دندانپزشكي، فوق تخصصي، فلوشيپ دندانپزشكي، و فلوشيپ پزشكي وآزمونهاي داخلي نظيرm.p.h و آموزش پزشکي مجازي و معرفي آنان به دانشكده هاي ذيربط جهت شروع دوره
    بررسي و اقدام درخصوص درخواستهاي انتقال و ميهماني دستياران و دانشجويان از اين دانشگاه به دانشگاههاي ديگر وبالعكس و کلیه امور مربوط به تغییر رشته
  

هماهنگي با دانشكده هاي پزشكي و دندانپزشكي جهت ثبت نام دستياران تخصصي پزشكي باليني ، دندانپزشكي وفوق تخصصي به منظور شركت در امتحانات ارتقاء وگواهينامه و دانشنامه تخصصي

 

بررسي وضعيت و معرفي افراد شاغل به تحصيل خارج از كشور جهت ارزشيابي علمي وعملي به دانشكده پزشكي واعلام نتيجه ارزشيابي به وزارت متبوع

  اعلام شروع به کار و گواهی انجام کار ماهانه دانشجويان و دستیاران مستخدم سایر سازمانها و بررسی وضعیت استخدامی آنها به لحاظ ماموریت آموزشی و ....
  بررسي وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان و ايجاد هماهنگي با وزارت متبوع وحوزه نظام وظيفه به منظور اخذ معافيت تحصيلي جهت دانشجويان ودستياران مشمول نظام وظيفه
  پذیرش دستیاران انتقالی یا تکمیل دوره خارج از کشور
  معرفی دستیاران این دانشگاه جهت طی دوره های چرخشی در دانشگاههای دیگرو بالعکس
  بررسي پرونده تحصيلي دانشجويان ودستياران در شرف  فراغت از  تحصيل و در صورت تکمیل بودن پرونده تحصیلی ، اعلام مراتب به اداره دانش آموختگان جهت اعلام مراتب فراغت از تحصيل دانشجويان و دستياران به وزارت متبوع
  انجام مكاتبات اداري با وزارتخانه هاي مختلف وادارات وابسته وغير وابسته به وزارت متبوع و دانشگاههاي علوم پزشكي ، دانشكده ها، مراكز پزشكي ، آموزشي و درماني ، ارگانها و