اداره تحصيلات تكميلي

 
 

 

وظایف

1- مطالعه, بررسي و انجام مكاتبات لازم درموردبرگزاری آزمون هاي كارشناسي ارشد، دكتري تخصي (ph.D)،  تخصصي  باليني پزشكي، تخصصي دندانپزشكي و فوق تخصصي با دبیرخانه های مربوط دروزارت متبوع ونیز هماهنگی با دانشکده های تابعه

 2- انجام امور مربوط به آزمونهاي ارتقاء و گواهينامه تخصصي، دانشنامه تخصصي و فوق تخصصي و انجام  هماهنگی های لازم با سایر واحدهای مربوط

3- توزيع كارت و برگزاري آزمون كارشناسي ارشد.  

4-ثبت نام و انجام مکاتبات پذیرفته شدگان آرمونهای کارشناس ارشد, تخصصی دندانپزشکی, دکترای تخصصی(Ph.D.(تخصصی پزشکی فوق تخصصی و دستیاران  و دانشجویان انتقال یافغته از سایر دانشگاه ها

 5- صدور گواهي اشتغال به تحصیلی برای دانشجويان ترم آخر كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه‌اي به منظور شركت در آزمون دكتري تخصصي(Ph.D.(

6- ثبت نام، توزيع كارت ورود به جلسه، برگزاري آزمون و توزيع كارنامه و فرم انتخاب رشته داوطلبان شركت  در آزمون پذيرش دستيار رشته های تخصصي پزشکی  بالینی و انجام امور مربوط به آن.

7- ثبت نام از داوطلبان شركت در آزمون پذيرش دستيار فوق تخصصي و انجام امور مربوط به آن.

8- ثبت نام از داوطلبان شركت در آزمون پذيرش دستيار رشته‌هاي تخصصي دندانپزشكي و نيز توزيع كارت ورود به جلسه و فرم انتخاب رشته

9- ارسال مدارك دستياران پذيرفته شده رشته هاي تخصصي دندانپزشكي به دبيرخانه مربوط و ارسال فرم هاي گزينش به سرپرستي محترم دبيرخانه هسته  تحقيق و نظر دهي دانشگاه.

10- ثبت نام از پذيرفته شدگان دوره دكتراي تخصصي (ph.D)

11- درخواست تأييديه تحصيلي مقاطع قبلي كليه پذيرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی

12- استعلام از صندوق رفاه دانشجويان برای اعلام ميزان بدهي كليه پذيرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی

13- انجام امور مربوط به صدور كارت دانشجويي و تعيين كد مركزي.

14- صدور گواهي اشتغال به تحصيل،همچنین اعلام وضعيت تحصيلي پذيرفته شدگان مقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی به مراجع ذی صلاح وموسسات درخواست  کننده طبق مقررات

15- بررسي درخواستهاي مرخصي تحصيلي و انصراف از تحصیل و صدور احكام مربوطه براساس قوانین و مقررات مصوب

16- بررسي درخواستهاي متقاضيان مهماني و انتقالی به دانشگاههاي ديگر و انجام امور مربوط به آن

17-ارسال آيين نامه و مصوبات آموزشي به دانشگده‌هاي مربوط.

18- بررسی پرونده آموزشی و تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان جهت طرح مشکلات آنان در شوراي آموزشي و کمیسیون بررسي مواردخاص دانشگاه

19- مكاتبات لازم با وزارت متبوع و دانشكده ها در خصوص اعلام ظرفيت پذيرش دانشجو درمقاطع مختلف تحصیلات تکمیلی

20- انعكاس وضعيت تحصيلي دانشجويان و دستياران به دبيرخانه‌هاي مربوط.

21- صدور احكام اخراج و بازگشت به تحصيل دانشجويان و دستياران براساس قوانین و مقررات موجود.

22-ثبت نام از داوطلبان شرکت در آزمون M.P.H و برگزاری آزمون و ثبت نام ازپذیرفته شدگان نهایی آن

23-مطالعه,بررسی  پرونده آمورشی دانشجوبان و دستیاران و انجام امور لازم برای تکمیل پرونده و رفع  نواقص آن        

 

همکاران

همکاران شاغل در اداره تحصیلات تکمیلی                                    

 نام و نام خانوادگی :علیرضا صفائی فهیم


سمترئیس اداره تحصیلات تکمیلی

 شماره تماس : 38421023 -051

داخلی:  248

پست الکترونیک: SafaeeFA1[at]mums.ac.ir

 

 

 نام و نام خانوادگی :  مهدی مرتضوی

سمت:  کارشناس

 شماره تماس : 38421023  -051 

داخلی: 243

پست الکترونیک: MortazaviM1[at]mums.ac.ir


 
 

 نام و نام خانوادگی : شیماسادات محیط زاده

سمت: کارشناس

 شماره تماس : 38421023 -051 

داخلی: 247

پست الکترونیک : MohitzadehSH1[at]mums.ac.ir


 
 

 نام و نام خانوادگی : فاطمه روئین تن

سمت : کارشناس

 شماره تماس :38421023 -051 

داخلی :

پست الکترونیک : RoeentanF1[at]mums.ac.ir


 

 

 نام و نام خانوادگی : الهه البرز

سمت : کارشناس

 شماره تماس  : 38421023 -051 

داخلی : 233

پست الکترونیک : AlborzE1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : ملیحه شانظری

سمت :کارشناس

 شماره تماس  : 38421023 -051 

داخلی :228

پست الکترونیک : ShanazariM1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : ملیحه صلاحی

سمت : کارشناس

 شماره تماس  : 38421023 -051 

داخلی : 232

پست الکترونیک :SalahiM1[at]mums.ac.ir

 

 

 
   

فرآیند ها

  فرآیندهای اداره تحصیلات تکمیلی
     ثبت نام براي شركت درامتحانات آزمون پذيرش مقطع فوق تخصصي وفلوشيپ  وآزمونهاي داخلي نظيرm.p.h و آموزش پزشکي مجازي
     ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمونهاي مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد، دکتراي تخصصي (p.h.d. ) تخصصي پزشكي، دندانپزشكي، فوق تخصصي، فلوشيپ دندانپزشكي، و فلوشيپ پزشكي وآزمونهاي داخلي نظيرm.p.h و آموزش پزشکي مجازي و معرفي آنان به دانشكده هاي ذيربط جهت شروع دوره
     اخذ شهريه وهزينه تحصيلي از دستياران مقاطع تحصيلي کارشناسي ارشد، دکتراي تخصصي (p.h.d. ) تخصصي پزشكي، دندانپزشكي، فوق تخصصي، فلوشيپ دندانپزشكي، و فلوشيپ پزشكي انتقالی یا تکمیل دوره خارج ازکشور كه واجد شرايط پرداخت شهريه وهزينه تحصيلي ميباشند
     بررسي و اقدام درخصوص درخواستهاي انتقال و ميهماني دستياران و دانشجويان از اين دانشگاه به دانشگاههاي ديگر وبالعكس و کلیه امور مربوط به تغییر رشته
    هماهنگي با دانشكده هاي مربوط جهت ثبت نام دستياران تخصصي پزشكي ، دندانپزشكي وفوق تخصصي و به منظور شركت در امتحانات ارتقاء وگواهينامه و دانشنامه تخصصي
     مكاتبات و ايجاد هماهنگي با ارتش وسپاه پاسداران جهت دانشجويان و دستياران پذيرفته شده نيروهاي مسلح و تنظیم قرار داد مالی مربوطه
     بررسي وضعيت و معرفي افراد شاغل به تحصيل خارج از كشور جهت ارزشيابي علمي وعملي به دانشكده پزشكي واعلام نتيجه ارزشيابي به وزارت متبوع
     اعلام شروع بکار و گواهی انجام کار ماهانه دانشجويان و دستیاران مستخدم سایر سازمانها و بررسی وضعیت استخدامی آنها بلحاظ ماموریت آموزشی و ....
     بررسي وضعيت نظام وظيفه پذيرفته شدگان و ايجاد هماهنگي با حوزه نظام وظيفه به منظور اخذ معافيت تحصيلي جهت دانشجويان ودستياران مشمول نظام وظيفه
     پذیرش دستیاران انتقالی یا تکمیل دوره خارج از کشور
     معرفی دستیاران این دانشگاه جهت طی دوره های چرخشی در دانشگاههای دیگرو بالعکس
     بررسي پرونده تحصيلي دانشجويان ودستياران در شرف  فراغت از  تحصيل و اعلام مراتب به اداره دانش آموختگان جهت اعلام مراتب فراغت از تحصيل دانشجويان و دستياران به وزارت متبوع
    انجام مكاتبات اداري با وزارتخانه هاي مختلف وادارات وابسته وغير وابسته به وزارت متبوع و دانشگاههاي علوم پزشكي ، دانشكده ها، مراكز پزشكي ، آموزشي و درماني ، ارگانها و ...در خصوص صدور انواع گواهی از جمله اشتغال به تحصیل