اداره خدمات آموزشي

  

وظایف

 

اداره خدمات آموزشي یکی ازادارات امور آموزشی دانشگاه می باشد که کارکنان شاغل در آن با اهتمام در حفظ شأن دانشجویان در چهارچوب مقررات آموزشی و وظايف محوله با رعایت اصل امانتداری حسب مورد به ارائه خدمات به دانشجویان شاغل در حد فاصل پس از ثبت نام تا فارغ التحصیلی  می پردازند. نظارت بر اجرای مقررات آموزشی در دانشکده ها که عنصری اساسی در حفظ کیفیت امر آموزش می باشد از جمله وظايف اداره خدمات آموزشي است، مهمترین خدمات اين اداره بدین شرح می باشد.

 

شرح وظایف كاركنان وكارشناسان

 1.  ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون کنکور  سراسري
 2. صدور گواهي اشتغال به تحصيل
 3. دانشجويان انتقالي از دانشگاههاي داخل كشور(فرزندان هيات علمي  5% شاهد و کمیسیون موارد خاص و...)
 4. مکاتبات مربوط به نظام وظیفه
 5. اعلام فراغت از تحصيل
 6. تمديد اقامت دانشجويان اتباع خارجي
 7. ارسال ريزنمرات دانشجويان به دانشكده ها و موسسات ذیربط
 8. تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان براي طرح در کميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه، کميته منطقه اي و كميسيون بررسي موارد خاص  دانشگاه
 9. خروج از كشور جهت انجام زيارت
 10. خروج از كشور جهت انجام امور علمي
 11. صدور حكم انصراف و يا اخراج از تحصيل
 12. صدور گواهي براي آزمون مقطع بالاتر
 13. صدور معرفي نامه جهت گذراندن سمینار، پروژه، پايان نامه
 14. استعلام تسويه حساب دانشجويان اخراجی و يا انصرافي
 15. بررسي ماموریت آموزشي يا مرخصي بدون حقوق دانشجويان
 16. ابلاغ آيين نامه ها، دستور العمل ها، بخش نامه هاي آموزشي و برنامه هاي درسي رشته هاي مختلف به دانشكده ها
 17. درخواست ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي از دانشكده ها ، طرح در شوراي آموزشي دانشگاه و اعلام ظرفيت از طريق پرتال دانشگاهي .و يا اعلام به وزارت متبوع
 18. صدور کارت دانشجویی کامپیوتری

 

همکاران

همکاران شاغل در اداره خدمات آموزشی                                     

نام و نام خانوادگی :  محمد حسین صاحبی

سمت                    : رئیس اداره خدمات آموزشی

شماره تماس        :3880284 -051 

پست الکترونیک    :sahebimh1[at]mums.ac.ir 
 

نام و نام خانوادگی  : زهرا السادات حسینی

سمت                    : کارشناس آموزشی دانشکده داروسازی

 شماره تماس        :31409238 -051

پست الکترونیک:Hoseiniz15[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی  : محمد حسن میلانی

سمت                    : کارشناس مسئول ثبت نام ( رشته دندانپزشکی)

 شماره تماس        :31409252 -051

پست الکترونیک:milanimmh1[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی  : حمید رضا عزت رحیمی

سمت                    : کارشناس آموزشی دانشکده پزشکی

 شماره تماس        :31409244 -051 

پست الکترونیک:ezatrahimihe1[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی : هادی حسن زاده

سمت                   :کارشناس آموزشی دانشکده پیرا پزشکی و اتباع خارجی

 شماره تماس        :31409245 -051 

پست الکترونیک:hasanzadehh1[at]mums.ac.ir


 

نام و نام خانوادگی  : هومن کوروش نیا

سمت                    :کارشناس آموزشی دانشکده بهداشت

 شماره تماس        :31409242 -051 

پست الکترونیک:kooroshniah1[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی : عبدالرضا قصبه سیاهکل

سمت                     :کارشناس آموزشی دانشکده های اقماری

 شماره تماس        :31409250 -051 

پست الکترونیک : ghasabear1[at]mums.ac.ir

 

 

 

فرآیند ها

  فرآیندهای اداره خدمات آموزشی
  فرآیند ثبت نام از پدیرفته شدگان آزمون کنکور سراسری
  فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل
  فرآیند دانشجویان انتقالی از دانشگاههای داخل  کشور(فرزندان هیات علمی 5% شاهد ، کمیسیون موارد خاص و ...)
  فرآیند مکاتبات مربوط به نظام وظیفه
  فرآیند اعلام فراغت از تحصیل
  فرآیند تمدید اقامت دانشجویان اتباع خارجی
  فرآیند ارسال ریز نمرات دانشجویان به دانشکده ها و موسسات ذیربط
  فرآیند تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان برای طرح در کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه ، کمیته منطقه ای و کمیسیون موارد خاص دانشگاه
  فرآیند خروج از كشور جهت انجام امور علمي، زیارتی و سیاحتی
  فرآیند صدور حکم انصراف و یا اخراج از تحصیل
  فرآیند صدور گواهی برای آزمون مقطع بالاتر
  فرآیند صدور معرفی نامه جهت گذراندن سمینار ، پروژه و پایان نامه
  فرآیند استعلام تسویه حساب دانشجویان اخراجی و یا انصرافی از تحصیل
  فرآیند بررسی ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق دانشجویان
  فرآیند ابلاغ آیین نامه ها ، دستور العمل ها ،بخش های آموزشی و برنامه ای درسی رشته های مختلف به دانشکده ها
  فرآیند درخواست ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی از دانشکده ها، طرح در شورای آموزشی دانشگاه و اعلام ظرفیت از طريق پرتال دانشگاهی و یا اعلام به وزارت متبوع
  فرآیند صدور کارت دانشجویی کامپیوتری