اداره خدمات آموزشي

  

وظایف

1- مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل آموزشي دانشجويان از لحاظ پيشرفتهاي علمي و عملي آنان.

         2- تهيه و تنظيم اصول كلي برنامه هاي آموزشي و نظارت بر حسن اجراي آنها پس از تصويب .

         3- مطالعه و بررسي آيين نامه هاي آموزشي وارائه پيشنهادات لازم به شوراي آموزشي  دانشگاه  و شوراي عالي برنامه ريزي براي بازنگري و بهبود آنها.

         4- رسيدگي به برنامه هاي آموزشي دانشگاه واظهارنظر در مورد تغيير يا توسعه آنها.

         5- بررسي واظهار نظر درخصوص راه اندازي رشته ها و گروههاي آموزش جديد مصوب.

         6- بررسي و اظهار نظر در خصوص راه اندازي رشته هاي جديد غيرمصوب و ارائه پيشنهادات لازم  به شوراي عالي برنامه ريزي براي تصويب آنها.

         7- برنامه ريزي آموزشي وارزيابي دانشجويان .

         8- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقرارت آموزشي.

         9-  برنامه ريزي براي دانشجويان ممتاز واستعدادهاي درخشان به منظور استفاده هر چه بهتر از آيين نامه مربوط.

        10- همكاري با وزارت متبوع درخصوص برگزاري آزمونهاي متمركز سراسري از جمله علوم پايه،  پيش كارورزي ، پذيرش دستيار، پذيرش كارشناس ارشد.

        11- همكاري با مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي در جهت اجراي برنامه هاي ارتقاء كيفيت آموزش.

        12- تشكيل شوراي آموزشي و كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و تهيه دستور جلسات و صورتجلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا.

       13- تشكيل كميسيون نقل و انتقالات دانشگاه و تهيه دستور جلسات و صورتجلسات آن.

       14- تشكيل شوراي تشويق دانشگاه و تهيه دستور جلسات و صورتجلسات آن و پيگيري  جهت اجراي مصوبات آن.

       15- تشكيل دايره امتحانات دانشگاه و نظارت بر برگزاري صحيح و سالم امتحانات.

       16- برقراري ارتباط با ساير دانشگاهها و مؤسسات آموزشي در داخل و خارج از كشور به منظور انجام مبادلات دانشجويي و آموزشی و همچنين دانش آموختگان.

       17- تهيه و تنظيم تقويم دانشگاهي براساس مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي و ابلاغ به واحدهاي آموزشي.

       18- نظارت بر صدور ريزنمرات و گواهينامه ها، دانشنامه ها و تاييديه‌تحصيلي دانش آموختگان.

       19- نظارت بر صدور گواهي هاي اشتغال به تحصيل دانشجويان و معرفي به نظام وظيفه دانشجويان متقاضي خروج از كشور.

      20- نظارت بر امور مربوطه به وظيفه عمومي دانشجويان .

      21- نظارت بر امور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان .

      22- پيشنهاد به شوراي آموزشي دانشگاه درخصوص شرايط نقل وانتقالات دانشجويان و نظارت برحسن اجراي مصوبات در اين خصوص.

      23- تهيه و تنظيم آمار و اطلاعات دانشجويان رشته هاي مختلف و ارسال آنها به مراجع ذي صلاح.

      24- همكاري با دانشكده ها در استفاده از امكانات و تجهيزات كمك آموزشي.

همکاران

همکاران شاغل در اداره خدمات آموزشی                                     

نام و نام خانوادگی :  محمد حسین صاحبی

سمت                    : رئیس اداره خدمات آموزشی

شماره تماس        :38421023 -051 

داخلی                   :237

پست الکترونیک    :sahebimh1[at]mums.ac.ir 
 

نام و نام خانوادگی  : زهرا السادات حسینی

سمت                    : کارشناس آموزشی دانشکده داروسازی

 شماره تماس        :38421023 -051 

داخلی                   :238

پست الکترونیک:Hoseiniz15[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی  : محمد حسن میلانی

سمت                    : کارشناس آموزشی دانشکده دندانپزشکی

 شماره تماس        :38421024 -051 

داخلی                   :252

پست الکترونیک:milanimmh1[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی  : حمید رضا عزت رحیمی

سمت                    : کارشناس آموزشی دانشکده پزشکی

 شماره تماس        :38421023 -051 

داخلی                   :244

پست الکترونیک:ezatrahimihe1[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی  : ابوالفضل ذاکری

سمت                     : کارشناس آموزشی دانشکده پزشکی

 شماره تماس        :38421024 -051 

داخلی                   :245

پست الکترونیک:zakeria1[at]mums.ac.ir


 

نام و نام خانوادگی : هادی حسن زاده

سمت                   :کارشناس آموزشی دانشکده پیرا پزشکی و اتباع خارجی

 شماره تماس        :38421023 -051 

داخلی                   :250

پست الکترونیک:hasanzadehh1[at]mums.ac.ir


 
نام و نام خانوادگی  : علی نژاد اسماعیل

سمت                   :کارشناس آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی

 شماره تماس        :38421024 -051 

داخلی                   :251

پست الکترونیک:nejadea1[at]mums.ac.ir


 

نام و نام خانوادگی  : هومن کوروش نیا

سمت                    :کارشناس آموزشی دانشکده بهداشت

 شماره تماس        :38421023 -051 

داخلی                   :242

پست الکترونیک:kooroshniah1[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی : عبدالرضا قصبه سیاهکل

سمت                   :کارشناس آموزشی دانشکده های اقماری

 شماره تماس        :38421024 -051 

داخلی                   :236

پست الکترونیک:ghasabear1[at]mums.ac.ir

 


 

 

فرآیند ها

  فرآیندهای اداره خدمات آموزشی
  فرآیند ثبت نام از پدیرفته شدگان آزمون کنکور سراسری
  فرآیند صدور گواهی اشتغال به تحصیل
  فرآیند دانشجویان انتقالی از دانشگاههای داخل  کشور(فرزندان هیات علمی 5% شاهد ، کمیسیون موارد خاص و ...)
  فرآیند مکاتبات مربوط به نظام وظیفه
  فرآیند اعلام فراغت از تحصیل
  فرآیند تمدید اقامت دانشجویان اتباع خارجی
  فرآیند ارسال ریز نمرات دانشجویان به دانشکده ها و موسسات ذیربط
  فرآیند تهیه گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان برای طرح در کمیته منتخب شورای آموزشی دانشگاه ، کمیته منطقه ای و کمیسیون موارد خاص دانشگاه
  فرآیند خروج از کشور جهت انجام زیارت
  فرآیند خروج از کشور جهت انجام امور علمی
  فرآیند صدور حکم انصراف و با اخراج  آموزشی
  فرآیند صدور گواهی برای آزمون مقطع بالاتر
  فرآیند صدور معرفی نامه جهت گذراندن سمینار ، پروژه و پایان نامه
  فرآیند استعلام تسویه حساب دانشجویان اخراجی و یا انصرافی
  فرآیند بررسی ماموریت آموزشی یا مرخصی بدون حقوق دانشجویان
  فرآیند ابلاغ آیین نامه ها ، دستور العمل ها ،بخش های آموزشی و برنامه ای درسی رشته های مختلف به دانشکده ها
  فرآیند درخواست ظرفیت پذیرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصیلی از دانشکده ها، طرح در شورای آموزشی دانشگاه و اعلام ظرفیت از طريق پرتال دانشگاهی و یا اعلام به وزارت متبوع
  فرآیند صدور کارت دانشجویی کامپیوتری