دوره های آموزشی برگزار شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه برای کارکنان

 

دوره های آموزشی برگزار شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه برای کارکنان در سال 1395

ردیف

عنوان دروه

تاریخ برگزاری

1

طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

12 تیر

2

نحوه نگارش پروپوزال

20تیر

3

روان سنجی فنون مذاکره ومشاوره آموزشی

30تیر

4

روان سنجی فنون مذاکره ومشاوره آموزشی

6 مرداد

5

نحوه نگارش پروپوزال

11 و 13 مرداد

6

اکسل پیشرفته

13مرداد تا 3 شهریور

7

سنجش و ارزشیابی در علوم پزشکی

29 مهر

8

راهکارهای بهبود عملکرد شغلی

11 و 12 آبانماه

9

مهارتهای خود کارآمدی

20و 27 آبانماه

10

Spss مقدماتی

4و 11 دیماه

11

Spss مقدماتی

9و 14 بهمن

12

آشنایی با فرایندها و روشهای خدمات آموزشی

28بهمن

13

راهکارهای بهبود عملکرد شغلی

7و8اسفند ماه

دوره های آموزشی برگزار شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه برای کارکنان در سال 1394

ردیف

عنوان دوره

تاریخ برگزاری

1

اقدام پژوهی در سازمان

26و 27 خرداد

2

جستجوی منابع آموزشی در وب

3و 4 مرداد

3

اقدام پژوهی در سازمان

17و 18 مرداد

4

تدوین برنامه عملیاتی سازمانی

18و19 مرداد

5

تدوین برنامه عملیاتی سازمانی

28 و 29 مرداد

6

تکنولوژیهای جدید آموزشی

3 شهریور

7

آشنایی با نقشه جامع علمی کشور و سند توسعه علمی دانشگاه

19مهر

8

خلاقیت فردی در سازمان

9 آبان

9

خلاقیت فردی در سازمان

14 آذر

10

تکنولوژیهای جدید آموزشی

27 بهمن

دوره های آموزشی برگزار شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه برای کارکنان در سال 1393

ردیف

عنوان دوره آموزشی

تاریخ برگزاری

1

یادگیری مستمر

1 و 2 مرداد

2

نحوه جستجوی علمی در پایگاهها و منابع اطلاعاتی

21 و 28 مرداد

3

برنامه ریزی آموزشی

29 و 30 مرداد

4

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

12 و 13 شهریور

5

گزارش نویسی در امور اداری

27 شهریور

6

شیوه های سنجش و ارزیابی یادگیرندگان

30مهر و 1 آبان

7

اصول مقله نویسی

6 و 7 آبان

8

خلاقیت فردی در سازمان

18 و 20 آبان

9

گزارش نویسی در امور اداری

2 آذر

10

کارگروهی و ایجاد انگیزش در گروه

4 و 6 آذر

11

شیوه های نوین آموزش

25 آذر

12

آشنایی با آئین نامه های آموزشی

1 دی

13

مهارتهای ارتباطی

29 و 30 بهمن

14

خلاقیت فردی در سازمان

11 و 18 بهمن

 

دوره های آموزشی برگزار شده توسط معاونت آموزشی دانشگاه برای کارکنان در سال 1392

ردیف

عنوان دروه آموزشی

تاریخ برگزاری

1

آئین نامه های آموزشی

19 و 26 دی

2

شیوه های نوین آموزش

10 و 24 بهمن

3

یادگیری مستمر

10 بهمن

4

برنامه ریزی آموزشی

17 بهمن

5

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

1 اسفند

6

شیوه های نوین آموزشی

5 و 8 اسفند

7

مهارتهای ارتباطی

13 اسفند

8

جستجو در پایگاههای اطلاعاتی

15 اسفند