دوره ي آموزشي "تکنولوژیهای جدید آموزشی"دوره ي آموزشي "تکنولوژیهای جدید آموزشی"  با کد دوره 9960

قابل توجه همکاران محترم

بدینوسیله  باطلاع میرساند ، دوره ي آموزشي "تکنولوژیهای جدید آموزشی"  با کد دوره 9960و کد تقویم هفتگی  17674 " به مدت 6 ساعت  برگزار مي گردد .لذا با توجه به نیازسنجی و  ثبت نام شما در ليست دوره (فایل پیوست)و باتوجه به بند هشت بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان سال 1394      "چنانچه دردوره آموزشی ثبت نام کنید وبنا به هر دلیل از شرکت در دوره اجتناب نمایید ویا حد نصاب امتیاز قبولی در دوره را کسب نکنید جهت ثبت نام برای شرکت مجدد در همان دوره ملزم به پرداخت هزینه می باشید"   در اين دوره حضور بهم رسانيد.

مکان : دانشکده  دندانپزشکی - سالن شورا

ليست فراگيران تقويم هفتگي تکنولوژی های جدید آموزشی

 ليست ساعات برگزاري تقويم هفتگي

مدت جلسه

اتمام جلسه ساعت

شروع جلسه  ساعت

هفته  روز

برگزاری جلسه تاریخ

کد تقویم هفتگی

03:00

14:00

11:00

سه شنبه

1394/06/3

17674

03:00

14:00

11:00

چهارشنبه

1394/06/4

17674