آموزش و بهسازي منابع انساني معاونت آموزشی

 

 

ارتباط با سامانه های آموزش کارکنان

 سامانه آموزش

مطالب آموزشی

   اصول و فنون تصمیم گیری
   پرسشنامه 60سوالی سبک تفکر هرمن
   اقدام پژوهی
   یادگیری مستمر
   


ضوابط آموزشی

 

 
 فرم تعهد ثبت نام دوره
 بخشنامه اجرایی
 نامه اتوماسیون معاونت توسعه

 


 

   قابل توجه رابطین محترم آموزش واحد های تابعه دانشگاه

 

با سلام

 

احتراماٌ پیرو نامه شماره 182250/95 مورخ 24/3/95 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و همچنین با عنایت به تبصره 2 بند 7 بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان به شماره 98298/95 مورخ 27/2/95 با موضوع  اخذ تعهد از کارکنان شاغل در هر حوزه مبنی بر رعایت الزامات قانونی مصوب در کمیته آموزش و توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه و همچنین بمنظور جلوگیری از بروز مشکلات در برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی، خواهشمند است در خصوص اخذ تعهد نامه آموزشي طبق موارد ذيل اقدام نماييد:

 

1-     اطلاع رساني لازم به همکاران  در خصوص الزام پذيرش تعهدنامه جهت شرکت در دوره هاي آموزشي تخصصي.

2-     اخذ تعهد نامه هاي آموزشي از کارکنان محترم

3-     بايگاني منظم تعهد نامه ها (بر اساس نام خانوادگي و واحد يا بخش)

4-     ارسال اسامي و شماره ملي کارکناني که از پذيرش تعهدنامه امتناع نمودند به گروه آموزش و بهسازي منابع انساني (خانم حسين پور)

5-     عدم ثبت نام در دوره هاي آموزشي از کارکناني که از پذيرش تعهدنامه امتناع نمودند.   قابل توجه رابطین محترم آموزش واحد های تابعه دانشگاه

با سلام

احتراماٌ پیرو نامه شماره 182250/95 مورخ 24/3/95 معاون محترم توسعه مدیریت و منابع و همچنین با عنایت به تبصره 2 بند 7 بخشنامه اجرایی آموزش کارکنان به شماره 98298/95 مورخ 27/2/95 ( به پیوست)با موضوع  اخذ تعهد از کارکنان شاغل در هر حوزه مبنی بر رعایت الزامات قانونی مصوب در کمیته آموزش و توانمند سازی منابع انسانی دانشگاه و همچنین بمنظور جلوگیری از بروز مشکلات در برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی، خواهشمند است برنامه ریزی ها و اقدامات لازم در خصوص تکمیل فرم تعهد نامه مذکور توسط  کلیه پرسنل ذی شمول آموزش کارکنان حوزه مربوطه به نحو احسن انجام و نسبت به بایگانی فرم های مربوطه اقدام مناسب و مقتضی بعمل آورید.

لازم به ذکر است که در خصوص نحوه تکمیل  فرم مذکور طوری برنامه ریزی شود که تمام پرسنل فوق الذکر آنرا تکمیل و تایید نمایند. لذا چنانچه افرادی که فرم مربوطه را تکمیل ننمایند و در دوره های آموزشی  ثبت نام و از شرکت در آن اجتناب نمایند، هر گونه اعتراضی مبنی بر عدم اطلاع از قوانین و الزامات قانونی مذکور متوجه بالاترین مقام آن واحد خواهد بود.  لذا خواهشمند است که اطلاع رسانی در خصوص برگزاری و اجرای دوره های  آموزشی به صورت گسترده انجام پذیرد تا ایجاد هر گونه اعتراض مبنی بر عدم اطلاع از شرکت در دوره های آموزشی از پرسنل سلب گردد.

 

                                                                                                                                                               
تماس با مسئول آموزش کارکنان

 

 

 

نام و نام خانوادگی :  حسنعلی زاهد مقدم
سمت :  کارشناس مسئول ارزشیابی آموزش
شماره تماس :  09155186675
پست الکترونیک :  zahedmha1[@]mums.ac.ir