همکاران ادارات مدیریت امور آموزشی

همکاران مدیریت امور آموزشی

همکاران دفتر مدیریت امور آموزشی

نام و نام خانوادگی :  حسن قوامی

سمت                    : مدیر امور آموزشی دانشگاه

شماره تماس        :38421023 -051 

داخلی                   :237

پست الکترونیک    :sahebimh1[at]mums.ac.ir 
 

نام و نام خانوادگی  :

سمت                    :

 شماره تماس        :38421023 -051 

داخلی                   :238

پست الکترونیک:Hoseiniz15[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی  :

سمت                    : کارشناس آموزشی دانشکده دندانپزشکی

 شماره تماس        :38421024 -051 

داخلی                   :252

پست الکترونیک:milanimmh1[at]mums.ac.ir

 

 

همکاران اداره خدمات آموزشی

همکاران شاغل در اداره خدمات آموزشی

نام و نام خانوادگی :  محمد حسین صاحبی

سمت                    : رئیس اداره خدمات آموزشی

شماره تماس        :38421023 -051 

داخلی                   :237

پست الکترونیک    :sahebimh1[at]mums.ac.ir 
 

نام و نام خانوادگی  : زهرا السادات حسینی

سمت                    : کارشناس آموزشی دانشکده داروسازی

 شماره تماس        :38421023 -051 

داخلی                   :238

پست الکترونیک:Hoseiniz15[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی  : محمد حسن میلانی

سمت                    : کارشناس آموزشی دانشکده دندانپزشکی

 شماره تماس        :38421024 -051 

داخلی                   :252

پست الکترونیک:milanimmh1[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی  : حمید رضا عزت رحیمی

سمت                    : کارشناس آموزشی دانشکده پزشکی

 شماره تماس        :38421023 -051 

داخلی                   :244

پست الکترونیک:ezatrahimihe1[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی  : ابوالفضل ذاکری

سمت                     : کارشناس آموزشی دانشکده پزشکی

 شماره تماس        :38421024 -051 

داخلی                   :245

پست الکترونیک:zakeria1[at]mums.ac.ir


 

نام و نام خانوادگی : هادی حسن زاده

سمت                   :کارشناس آموزشی دانشکده پیرا پزشکی و اتباع خارجی

 شماره تماس        :38421023 -051 

داخلی                   :250

پست الکترونیک:hasanzadehh1[at]mums.ac.ir


 
نام و نام خانوادگی  : علی نژاد اسماعیل

سمت                   :کارشناس آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی

 شماره تماس        :38421024 -051 

داخلی                   :251

پست الکترونیک:nejadea1[at]mums.ac.ir


 

نام و نام خانوادگی  : هومن کوروش نیا

سمت                    :کارشناس آموزشی دانشکده بهداشت

 شماره تماس        :38421023 -051 

داخلی                   :242

پست الکترونیک:kooroshniah1[at]mums.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی : عبدالرضا قصبه سیاهکل

سمت                   :کارشناس آموزشی دانشکده های اقماری

 شماره تماس        :38421024 -051 

داخلی                   :236

پست الکترونیک:ghasabear1[at]mums.ac.ir

 

همکاران اداره تحصیلات تکمیلی

همکاران شاغل در اداره تحصیلات تکمیلی                                    

 نام و نام خانوادگی :علیرضا صفائی فهیم


سمترئیس اداره تحصیلات تکمیلی

 شماره تماس : 38421023 -051

داخلی:  248

پست الکترونیک: SafaeeFA1[at]mums.ac.ir

 

 

 نام و نام خانوادگی :  مهدی مرتضوی

سمت:  کارشناس

 شماره تماس : 38421023  -051 

داخلی: 243

پست الکترونیک: MortazaviM1[at]mums.ac.ir


 
 

 نام و نام خانوادگی : شیماسادات محیط زاده

سمت: کارشناس

 شماره تماس : 38421023 -051 

داخلی: 247

پست الکترونیک : MohitzadehSH1[at]mums.ac.ir


 
 

 نام و نام خانوادگی : فاطمه روئین تن

سمت : کارشناس

 شماره تماس :38421023 -051 

داخلی :

پست الکترونیک : RoeentanF1[at]mums.ac.ir


 

 

 نام و نام خانوادگی : الهه البرز

سمت : کارشناس

 شماره تماس  : 38421023 -051 

داخلی : 233

پست الکترونیک : AlborzE1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : ملیحه شانظری

سمت :کارشناس

 شماره تماس  : 38421023 -051 

داخلی :228

پست الکترونیک : ShanazariM1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : ملیحه صلاحی

سمت : کارشناس

 شماره تماس  : 38421023 -051 

داخلی : 232

پست الکترونیک :SalahiM1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

همکاران اداره دانش آموختگان

 

همکاران شاغل در اداره دانش آموختگان                                     

 نام و نام خانوادگی : فریبرز سلطانی


سمترئیس اداره دانش آموختگان

 شماره تماس : 38421023 -051

داخلی:  200  

پست الکترونیک: SoltaniF1[at]mums.ac.ir

 

 

 نام و نام خانوادگی :مریم بوستانی

سمت:  کارشناس

 شماره تماس : 38421023  -051 

داخلی: 204

پست الکترونیک: BoostaniM1[at]mums.ac.ir


 
 

 نام و نام خانوادگی : ماریه مشاقی

سمت: کارشناس

 شماره تماس : 38421023 -051 

داخلی: 202

پست الکترونیک : MashaghiM1[at]mums.ac.ir


 
 

 نام و نام خانوادگی : حمیده عارفی

سمت : کارشناس

 شماره تماس :38421023 -051 

داخلی : 206

پست الکترونیک : ArefiH2[at]mums.ac.ir


 

 

 نام و نام خانوادگی : فاطمه ارجمند

سمت : کارشناس

 شماره تماس  : 38421023 -051 

داخلی : 203

پست الکترونیک : ArjmandF1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : احسانه راستگو

سمت :کارشناس

 شماره تماس  : 38421023 -051 

داخلی :207

پست الکترونیک : RastgoE1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : فاطمه اکبری

سمت : کارشناس

 شماره تماس  : 38421023 -051 

داخلی : 209

پست الکترونیک :AkbariF1[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی : فریده کمالی

سمت : مسئول بایگانی دانش آموختگان

 شماره تماس  : 38421023 -051 

داخلی : 210

پست الکترونیک : KamaliF2[at]mums.ac.ir

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگی :حسین بهشتی محمودی

سمت : بایگان

 شماره تماس :38421023 -051

داخلی : 208

پست الکترونیک : BeheshtiMH1[at]mums.ac.ir