شرح وظایف کارشناس برنامه ریزی

 
 صفحه اصلي > معاونت آموزشي > مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکي
 شرح وظايف کارشناس برنامه ریزی و هماهنگی

 همکاران

 

 

- همكاري در انجام صحيح و به موقع  نيازسنجي آموزشي ، تهيه تقويم سالانه و ماهانه آموزش مداوم

- هماهنگي و تعامل با گروههاي آموزشي و مراكز همكار جهت توسعه برنامه هاي آموزش مداوم

- تلاش در جهت ارتقائ كيفيت برنامه هاي آموزش مداوم

- همكاري در راستاي نيل به استاندارد هاي پروژه اعتبار بخشي آموزش  مداوم

- پيگيري و اقدام به موقع در خصوص برنامه هاي پيشنهادي آموزش مداوم به منظور طرح در كميته تخصيص امتياز و ارسال به اداره كل

- تسلط و آشنايي كافي ، دستورالعملهاي جاري آموزش مداوم

- تسلط كافي بر نرم افزار آموزش مداوم و بهره برداري از آن در روند جاري امور برنامه ريزي و همكاري جهت بهينه سازي و تكميل زواياي مختلف نرم افزار

- اجراي فرايند هاي مربوط به طراحي و تصويب برنامه هاي آموزش مداوم

 
 
رویا افشاریان
 سمت: کارشناس برنامه ریزی و هماهنگی
تحصیلات: کارشناس حقوق قضایی