درخواست ظرفيت پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي از دانشكده ها ، طرح در شوراي آموزشي دانشگاه و اعلام ظرفيت از طريق پرتال دانشگاهي و يا اعلام به وزارت متبوع .

  1. درخواست ظرفيت از دانشکده های تحت پوشش
  2. پس از دریافت ظرفیت رشته ها از دانشکده تهيه گزارش جهت طرح در شوراي آموزشي دانشگاه
  3. درج ظرفيتهاي مصوب شوراي آموزي دانشگاه در پرتال وزارت متبوع