صدور گواهي براي آزمون مقاطع بالاتر

  1. دريافت گواهي وضعيت تحصيلي ويا اشتغال به تحصيل دانشجو از دانشكده
  2. مراجعه به پرونده دانشجو
  3. بررسي محتواي گواهي با پرونده
  4. تكميل فرم مخصوص شركت در آزمون مقاطع بالاتر و  ارسال براي امضاء مديريت و تحويل به دانشجو