تهيه گزارش وضعيت تحصيلي دانشجويان براي طرح در کميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه، کميته منطقه اي و كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

  1. وصول در خواست براي طرح وضعيت دانشجو در کميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه، کميته منطقه اي وكميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه
  2. اخذ پرونده از بايگاني كل و اخذ وضعيت تحصيلي از آموزش دانشكده
  3. کارشناسي و تهيه گزارش بر اساس محتويات پرونده و وضعيت تحصيلي دانشجو
  4. ارسال گزارش تهيه شده براي ملاحظه مديريت و اخذ نظريه مديريت
  5. تهيه گزارش نهايي و ارسال آن به همراه پرونده براي طرح در کميته منتخب شوراي آموزشي دانشگاه، کميته منطقه اي و كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه