7. ارسال ريزنمرات دانشجويان به دانشكده ها و موسسات ذیربط

 

  1. دريافت ريزنمرات ارسالي از سوي دانشكده (براي دانشجوي ميهمان) و ريزنمرات ارسالي از دانشگاه هاي مقصد (براي دانشجويان اين دانشگاه)
  2. اخذ سوابق و بررسي آنها از نظر واحدهاي پيشنهادي دانشگاه مبدا براي ميهماني توسط کارشناس
  3. ارسال نامه و ریز نمرات تایید شده دانشجو به دانشگاه مبدا (پس از تسویه حساب کامل با دانشگاه)