ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون سراسري

الف -ثبت نام از پذيرفته شدگان آزمون سراسري

 بعد ازاعلام نتايج ازطريق سازمان سنجش آموزش كشوركليه پذيرفته شدگان موظفند اطلاعیه های مدیریت امور آموزشی را در سایت دانشگاه مطالعه کرده و پس از ثبت نام اینترنتی در بازه زمانی اعلام شده، در تاریخ های تعیین شده با داشتن مدارك ذيل جهت ثبت نام به مکانهای اعلام شده مراجعه نمايند
بديهي است چنانچه پذيرفته شدگان درتاريخ مقررجهت ثبت نام مراجعه ننمايند منصرف از تحصيل محسوب ميگردند

 -اصل گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي و یا گواهی موقت آن بانضمام يك برگ كپي
- اصل گواهينامه پايان تحصيلات متوسطه و ياگواهي موقت آن بانضمام يك برگ كپي
- اصل كارنامه دوره پيش دانشگاهي بانضمام يك برگ كپي
- اصل كارنامه دوره متوسطه بانضمام يك برگ كپي
- اصل شناسنامه دوبرگ وكپي از تمام صفحات آن
- اصل كارت ملي و دوبرگ كپي
- مدركي كه وضعيت نظام وظيفه رامشخص ميكند(كارت پايان خدمت، معافيت دائم ، نظامی و... )
  - 6  قطعه عكس
*- در صورت مراجعه شخص پذیرفته شده و ارائه کلیه مدارک ثبت نام قطعی صورت می پذیرد. بدیهی است ارائه کارت دانشجوئی منوط به ارائه معافیت تحصیلی و یا داشتن هر یک از مدارک نظام وظیفه خواهد بود

 

ب –پذيرفته شدگان مقاطع کارشناسی ناپیوسته

 بعد از اعلام نتايج از طريق سازمان سنجش آموزش كشور كليه پذيرفته شدگان موظفند اطلاعیه های اداره کل آموزش را در سایت دانشگاه مطالعه کرده و پس از ثبت نام اینترنتی در بازه زمانی اعلام شده، در تاریخ های تعیین شده با داشتن مدارك ذيل جهت ثبت نام به مکانهای اعلام شده مراجعه نمايند.
بديهي است چنانچه پذيرفته شدگان به هر دليل جهت ثبت نام مراجعه ننمايند منصرف از تحصيل تلقي می شوند

اصل شناسنامه بانضمام دو برگ كپي از تمام صفحات آن
اصل كارت ملي بانضمام دو برگ كپي آن
اصل دانشنامه و يا گواهي فراغت از تحصيل مقاطع قبلي بانضمام دو برگ كپي
اصل ريز نمرات مقطع قبلي بانضمام كپي آن
ارائه گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی
مدركي كه وضعيت نظام وظيفه را مشخص ميكند(كارت پايان خدمت، معافيت دائم ، نظامی و...)
اصل گواهي پايان يامعافيت و يا ترخيص از طرح بانضمام دو برگ كپي آن
اصل گواهي صندوق رفاه دانشجو يان بانضمام دو برگ كپي
ارائه موافقت نامه بدون قيد وشرط از بالاترين مقام مسئول اداري مبني برموافقت با ثبت نام و ادامه تحصيل براي كليه پذيرفته شدگاني كه كارمند و زارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي و موسسات وابسته مي باشند و نيز شاغلين رسمي و ياپيماني ساير سازمانها كه ازسهميه آزاده استفاده نموده اند بانضمام يك برگ كپي
ارائه حكم ماموريت آموزشي و يا مرخصي بدون حقوق حداكثر تا پايان نيمسال اول سالتحصيلي كه شامل كليه مربيان رسمي و پيماني ميگردد
تاییدیه تحصیلی وریز نمرات مقطع قبلی دانشجو از دانشگاه مربوط توسط کارشناسان اداره استعلام می شود.

* ترخیص از نظام وظیفه : با مراجعه پذیرفته شده و مشخص نمودن واحد مربوط مکاتبه جهت ترخیص صورت می پذیرد . ارائه برگه ترخیص  از نظام وظیفه جهت ثبت نام در کلیه مقاطع الزامی است.

بدیهی است ثبت نام قطعی از پذیرفته شدگان منوط به مراجعه شخص ذینفع و ارائه مدارک خواسته شده و همچنین ارائه معافیت تحصیلی و یا هر یک از مدارک معتبر(از جمله کارت پایان خدمت، معافیت دائم، معافیت کفالت یا پزشکی و ...) خواهد بود