منوي اصلي

Uncategorised آرشيو مجلات مرکز توسعه

آرشيو مجلات مرکز توسعه


 

 

 
 
شماره ششم نشریه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
دو فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشكي

ISSN(online) : 5540-2008 : 5540-2008

صاحب امتياز  : دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

مدير مسؤل : دکتر فرشید عابدی

سردبير : دکتر رضا افشاري

مدير اجرايي : دکتر هدا عزيزي

هيات تحريريه: دکتر محمد اراضي زاده، دكتر رضا اسدي، دکتر رضا افشاري، دكتر فاطمه اميني، دکتر اباصلت برجي،
دکتر حميدرضا بهرامي طاقانكي، دکتر آرش پيوندي، دكتر علي تقي زاده، دكتر فرحزاد جباري آزاد، دكتر جواد جعفري،
دکتر علي حجازي، دكتر زهرا خزاعي، آقاي علي اصغر خسروآبادي، دكتر اكبر درخشان، دكتر محمدجواد دهقان نيري،
دکتر جواد سرآباداني، دكتر عبدالرضا شقاق، دكتر رامين صادقي، دكتر فرشيد عابدي، دكتر هدا عزيزي، آقاي علي
عمادزاده، آقاي حسن غلامي، دكتر آذر فاني پاكدل، دكتر حسين كريمي مونقي، خانم شكوفه مسعودي، دكتر عباس
مكارم، دكتر مجتبي موسوي بزاز، دكتر سيد رضا موسوي، دكتر عبدالله وكيليان، دكتر اسحاق هاشمي، خانم مهري ياوري

مشاهده مجله(PDF)

ويراستاران علمي:حسن غلامي، دكتر هدي عزيزي
همكاران اين شماره: مرضيه دشتي رحمت آبادي، الميرا جعفري سرابي، دکتر زيبا زند كارگر
 
 
 
 
 
 
 
شماره پنجم نشریه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
دو فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشكي
شماره ISSN : ن5540-2008
صاحب امتياز :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

مدير مسؤل : دکتر فرشید عابدی

سردبير: دکتر عباس مکارم

دبير اجرايي : آقای حسن غلامی

هيات تحريريه:دکتر رضا اسدی، دكتر جواد جعفری، آقای مسعود حسینی، دكتر اکبر درخشان، دکتر محمدجواد دهقان نیری،
دکتر ناصر شعیبی، دکتر فرشید عابدی،آقای علی عمادزاده، آقای حسن غلامی، دکتر حسین کریمی مونقی، خانم شکوفه مسعودی،
دکتر عباس مکارم، دکتر مجتبی موسوی بزاز، خانم مهری یاوری

مشاهده مجله(PDF)

ويراستاران:طلعت رحماني فرد، فاطمه پوراسماعیل سیوکی
همكاران اين شماره: دكتر حسین کریمی مونقی، دکتر کاویان قندهاری، دکتر علی وفایی نجار، دکتر رضا اسدی
دکتر سیده نگار اسعدی، خانم مرضیه دشتی رحمت آبادی
مسئول هماهنگي: مرضيه دشتي رحمت آبادي
تایپ و صفحه آرایی: تکتم عرفانی، الهام سالاری نسب

 

 

شماره چهارم نشریه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
دو فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشكي
شماره ISSN : ن5540-2008
صاحب امتياز :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

مدير مسؤل : دکتر اکبر درخشان

سردبير: دکتر عباس مکارم

دبير اجرايي : دکتر سید مجتبی موسوی بزاز

هيات تحريريه:دکتر اکبر درخشان، دكتر عباس مكارم، دکتر مجتبی موسوی بزاز ، دكتر جواد جعفری، دکتر ناصر شعیبی،
دکتر محمدجواد دهقان نیری، دکتر حسین کریمی مونقی، آقای حسن غلامی،آقای علی عمادزاده، آقای مسعود حسینی
دکتر رضا اسدی،شکوفه مسعودی، مرضیه دشتی رحمت آبادی، زهرا موفقی
ويراستاران:طلعت رحماني فرد، فاطمه پوراسماعیل سیوکی
همكاران اين شماره: دكتر حسین کریمی مونقی، دکتر کاویان قندهاری، دکتر علی وفایی نجار، دکتر رضا اسدی
دکتر سیده نگار اسعدی، خانم مرضیه دشتی رحمت آبادی
مسئول هماهنگي: مرضيه دشتي رحمت آبادي
تایپ و صفحه آرایی: تکتم عرفانی، الهام سالاری نسب
 
 

شماره سوم نشریه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
دو فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشكي
صاحب امتياز :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

مدير مسؤل: دکتر اکبر درخشان

سردبير: دکتر عباس مکارم

مدير اجرايي: دکتر سيد مجتبي موسوي بزاز

هيات تحريريه:دکتر اکبر درخشان، دكتر عباس مكارم، دکتر مجتبی موسوی بزاز ، دكتر جواد جعفري، دكتر ناصر شعيبي، دكتر محمدجواد دهقان نيري
دكتر رضا اسدي، دكتر حسين كريمي مونقي، مهندس مسعود حسيني، خانم شکوفه مسعودی، خانم زهرا موفقي
ويراستاران:طلعت رحماني فرد، دكتر رضا جعفرزاده
همكاران اين شماره: دكتر رضا اسدي، دكتر سيده نگار اسعدي، دكتر رضا افشاري، دكتر محسن حاجي زاده، دكتر مصطفي داستاني،‌
مرضيه دشتي رحمت آبادي، دكتر محمدتقي رجبي مشهدي، دكتر حسين شباهنگ، دكتر نازنين كرمي فر، دكتر مهدي رضا عمادزاده، خانم زهرا موفقي،‌دكتر حميده وحيد
مسئول هماهنگي: مرضيه دشتي رحمت آبادي، رويا افشاريان

 

 

شماره دوم نشریه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

دو فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشكي
صاحب امتياز :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

مدير مسؤل : دکتر اکبر درخشان

سردبير : دکتر عباس مکارم

دبير اجرايي : دکتر ارش جوانبخت

هيات تحريريه:دکتر اکبر درخشان، دكتر عباس مكارم، دکتر مجتبی موسوی بزاز ، دكتر ارش جوانبخت، خانم شکوفه مسعودی،
ويراستاران:طلعت رحماني فرد، دكتر رضا جعفرزاده
همكاران اين شماره: دكتر رضا اسدي، عصمت شيخ سعدآباد، پروانه مدير اماني، دكتر نرگس محرري
مسئول هماهنگي: مرضيه دشتي رحمت آبادي
 

 

 

 

 

 

شماره اولنشریه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

دو فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشكي

صاحب امتياز :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مدير مسؤل : دکتر اکبر درخشان

سردبير : دکتر عباس مکارم

مدير اجرايي : دکتر محسن قنبری

شورای سردبیری:دکتر اکبر درخشان، دکتر مجتبی موسوی بزاز ، دکتر محمد جواد دهقان نیری ، دکتر محسن قنبری ، مهندس علی عماد زاده ،مهندس سید مسعود حسینی، خانم شکوفه مسعودی، خانم مرضیه دشتی ، خانم مهری یاوری

 

ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی نیم سال دوم رشته نیمه متمرکز فوریت های پزشکی مقطع کاردانی آزمون سال تحصیلی 93-94 دانشکده های اقماری شهرهای کاشمر، درگز، تربت جام، قوچان
شنبه, 04 بهمن 1393
اطلاعیه مهم اداره کل امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی نیم سال دوم رشته نیمه متمرکز فوریت های پزشکی مقطع کاردانی آزمون سال تحصیلی 93-94 دانشکده های اقماری شهرهای کاشمر، درگز، تربت جام، قوچان   با سلام و عرض تبریک به مناسبت موفقیت و ورود... ادامه مطلب...
منابع آزمون مقطع فلوشیپ رشته نازایی سال تحصلی 94-95
شنبه, 27 دی 1393
طبق نامه شماره 93/501911 مورخ 13/10/93 مدیر محترم گروه  آموزشی زنان و زایمان منابع آزمون مقطع فلوشیپ رشته نازایی سال تحصیلی 94-95 به شرح ذیل می باشد: 1)      نواک 2012  فصول : 2و3و4و 5 و6 و 7 و14 و 15 و16 و17 و 18و20 و21 و22 و23 و25 و29 و 30 و 31 و 32 و33 و34 2)      اسپيروف 2011 تمام فصول 3)      تليندز 2011 فصول :... ادامه مطلب...
آيين نامه ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر
دوشنبه, 27 مهر 1388
  آيين نامه ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي   مقدمه در اجراي بند 1 ماده 2 آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به منظور تسهيل مسير آموزشي دانشجويان ممتاز در جهت شكوفايي استعدادهاي... ادامه مطلب...
ثبت نام از پذيرفته شدگان نهایی آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی(ph.D) سال تحصيلي 94-93
سه شنبه, 07 بهمن 1393
بسمه تعالي اطلاعيه اداره کل امور آموزشي دانشگاه علوم پزشکي مشهد قابل توجه  ثبت نام از پذيرفته شدگان نهایی  آزمون ورودی دوره دکترای تخصصی(ph.D) سال تحصيلي 94-93 باسلام و عرض تبريک به مناسبت موفقيت و ورود شما به سنگر مقدس دانشگاه ، به اطلاع مي رساند؛‌اين اداره کل افتخار دارد در... ادامه مطلب...
ثبت نام از پذیرفته شدگان نیم سال دوم فوریت های پزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 94-93
چهارشنبه, 15 بهمن 1393
  اطلاعیه مهم اداره کل امور آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص ثبت نام از پذیرفته شدگان نیم سال دوم فوریت های پزشکی مقطع کارشناسی ناپیوسته سال تحصیلی 94-93   با سلام و عرض تبریک به مناسبت موفقیت و ورود شما به سنگر مقدس دانشگاه ، به اطلاع می رساند؛ این اداره کل افتخار دارد در... ادامه مطلب...

دانشگاه علوم پزشکی مشهد | Mashhad University of Medical Sciences | جامعة مشهد للعلوم الطبية
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت مربوط به دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. هرگونه کپی برداری از مطالب آن تنها با ذکر منبع بلامانع است.