آرشيو مجلات مرکز توسعه


 

 

 
 
شماره ششم نشریه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
دو فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشكي

ISSN(online) : 5540-2008 : 5540-2008

صاحب امتياز  : دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

مدير مسؤل : دکتر فرشید عابدی

سردبير : دکتر رضا افشاري

مدير اجرايي : دکتر هدا عزيزي

هيات تحريريه: دکتر محمد اراضي زاده، دكتر رضا اسدي، دکتر رضا افشاري، دكتر فاطمه اميني، دکتر اباصلت برجي،
دکتر حميدرضا بهرامي طاقانكي، دکتر آرش پيوندي، دكتر علي تقي زاده، دكتر فرحزاد جباري آزاد، دكتر جواد جعفري،
دکتر علي حجازي، دكتر زهرا خزاعي، آقاي علي اصغر خسروآبادي، دكتر اكبر درخشان، دكتر محمدجواد دهقان نيري،
دکتر جواد سرآباداني، دكتر عبدالرضا شقاق، دكتر رامين صادقي، دكتر فرشيد عابدي، دكتر هدا عزيزي، آقاي علي
عمادزاده، آقاي حسن غلامي، دكتر آذر فاني پاكدل، دكتر حسين كريمي مونقي، خانم شكوفه مسعودي، دكتر عباس
مكارم، دكتر مجتبي موسوي بزاز، دكتر سيد رضا موسوي، دكتر عبدالله وكيليان، دكتر اسحاق هاشمي، خانم مهري ياوري

مشاهده مجله(PDF)

ويراستاران علمي:حسن غلامي، دكتر هدي عزيزي
همكاران اين شماره: مرضيه دشتي رحمت آبادي، الميرا جعفري سرابي، دکتر زيبا زند كارگر
 
 
 
 
 
 
 
شماره پنجم نشریه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
دو فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشكي
شماره ISSN : ن5540-2008
صاحب امتياز :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

مدير مسؤل : دکتر فرشید عابدی

سردبير: دکتر عباس مکارم

دبير اجرايي : آقای حسن غلامی

هيات تحريريه:دکتر رضا اسدی، دكتر جواد جعفری، آقای مسعود حسینی، دكتر اکبر درخشان، دکتر محمدجواد دهقان نیری،
دکتر ناصر شعیبی، دکتر فرشید عابدی،آقای علی عمادزاده، آقای حسن غلامی، دکتر حسین کریمی مونقی، خانم شکوفه مسعودی،
دکتر عباس مکارم، دکتر مجتبی موسوی بزاز، خانم مهری یاوری

مشاهده مجله(PDF)

ويراستاران:طلعت رحماني فرد، فاطمه پوراسماعیل سیوکی
همكاران اين شماره: دكتر حسین کریمی مونقی، دکتر کاویان قندهاری، دکتر علی وفایی نجار، دکتر رضا اسدی
دکتر سیده نگار اسعدی، خانم مرضیه دشتی رحمت آبادی
مسئول هماهنگي: مرضيه دشتي رحمت آبادي
تایپ و صفحه آرایی: تکتم عرفانی، الهام سالاری نسب

 

 

شماره چهارم نشریه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
دو فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشكي
شماره ISSN : ن5540-2008
صاحب امتياز :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

مدير مسؤل : دکتر اکبر درخشان

سردبير: دکتر عباس مکارم

دبير اجرايي : دکتر سید مجتبی موسوی بزاز

هيات تحريريه:دکتر اکبر درخشان، دكتر عباس مكارم، دکتر مجتبی موسوی بزاز ، دكتر جواد جعفری، دکتر ناصر شعیبی،
دکتر محمدجواد دهقان نیری، دکتر حسین کریمی مونقی، آقای حسن غلامی،آقای علی عمادزاده، آقای مسعود حسینی
دکتر رضا اسدی،شکوفه مسعودی، مرضیه دشتی رحمت آبادی، زهرا موفقی
ويراستاران:طلعت رحماني فرد، فاطمه پوراسماعیل سیوکی
همكاران اين شماره: دكتر حسین کریمی مونقی، دکتر کاویان قندهاری، دکتر علی وفایی نجار، دکتر رضا اسدی
دکتر سیده نگار اسعدی، خانم مرضیه دشتی رحمت آبادی
مسئول هماهنگي: مرضيه دشتي رحمت آبادي
تایپ و صفحه آرایی: تکتم عرفانی، الهام سالاری نسب
 
 

شماره سوم نشریه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
دو فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشكي
صاحب امتياز :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

مدير مسؤل: دکتر اکبر درخشان

سردبير: دکتر عباس مکارم

مدير اجرايي: دکتر سيد مجتبي موسوي بزاز

هيات تحريريه:دکتر اکبر درخشان، دكتر عباس مكارم، دکتر مجتبی موسوی بزاز ، دكتر جواد جعفري، دكتر ناصر شعيبي، دكتر محمدجواد دهقان نيري
دكتر رضا اسدي، دكتر حسين كريمي مونقي، مهندس مسعود حسيني، خانم شکوفه مسعودی، خانم زهرا موفقي
ويراستاران:طلعت رحماني فرد، دكتر رضا جعفرزاده
همكاران اين شماره: دكتر رضا اسدي، دكتر سيده نگار اسعدي، دكتر رضا افشاري، دكتر محسن حاجي زاده، دكتر مصطفي داستاني،‌
مرضيه دشتي رحمت آبادي، دكتر محمدتقي رجبي مشهدي، دكتر حسين شباهنگ، دكتر نازنين كرمي فر، دكتر مهدي رضا عمادزاده، خانم زهرا موفقي،‌دكتر حميده وحيد
مسئول هماهنگي: مرضيه دشتي رحمت آبادي، رويا افشاريان

 

 

شماره دوم نشریه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

دو فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشكي
صاحب امتياز :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد

 

مدير مسؤل : دکتر اکبر درخشان

سردبير : دکتر عباس مکارم

دبير اجرايي : دکتر ارش جوانبخت

هيات تحريريه:دکتر اکبر درخشان، دكتر عباس مكارم، دکتر مجتبی موسوی بزاز ، دكتر ارش جوانبخت، خانم شکوفه مسعودی،
ويراستاران:طلعت رحماني فرد، دكتر رضا جعفرزاده
همكاران اين شماره: دكتر رضا اسدي، عصمت شيخ سعدآباد، پروانه مدير اماني، دكتر نرگس محرري
مسئول هماهنگي: مرضيه دشتي رحمت آبادي
 

 

 

 

 

 

شماره اولنشریه مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

دو فصلنامه افق توسعه آموزش علوم پزشكي

صاحب امتياز :مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي - دانشگاه علوم پزشكي مشهد

مدير مسؤل : دکتر اکبر درخشان

سردبير : دکتر عباس مکارم

مدير اجرايي : دکتر محسن قنبری

شورای سردبیری:دکتر اکبر درخشان، دکتر مجتبی موسوی بزاز ، دکتر محمد جواد دهقان نیری ، دکتر محسن قنبری ، مهندس علی عماد زاده ،مهندس سید مسعود حسینی، خانم شکوفه مسعودی، خانم مرضیه دشتی ، خانم مهری یاوری

 

IMAGE
IMAGE
تقدیر از برگزیدگان نهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور
دوشنبه, 24 مهر 1396
معاون مرکز مطالعات توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: از تمامی دانشجویان علاقمند جهت حضور در دهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور دعوت می شود تا... ادامه مطلب...
IMAGE
ارتقای کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی از برنامه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد
پنج شنبه, 20 مهر 1396
مدیر تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ ارتقای کمی و کیفی تحصیلات تکمیلی بر اساس اسناد بالادستی و استانداردهای آموزشی بین المللی را از برنامه... ادامه مطلب...

ویژه اساتید

پورتال اساتید ثبت فعالیت ها امور هیات علمی
سامانه اداری پژوهان کارگاه های غیرحضوری

ویژه دانشجویان

تقویم آموزشی کتابخانه دیجیتال رشته های تحصیلی
 
ارزشیابی اساتید پذیرش دانشجو تحصیلات تکمیلی
اداره رفاه دانشجویی صندوق رفاه دانشجویی پورتال دانشجویی

سامانه ها

  آموزش مجازی  آموزش و بهسازی
مرکز سنجش آموزش پزشکی   تلفن های آموزشی

هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمیدبیرخانه هیات ممیزهدبیرخانه ستاد تحول آموزش و آمایش سرزمینی منطقه 9(خراسان) دبیرخانه دائمی جشنواره آموزشی شهید مطهری