صفحه اصلی هیات اجرایی جذب دانشگاه

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ

 

تردیدی نیست که امروزه رقابت بین کشورها برای کسب جایگاه برتر فرهنگی سیاسی و کلا تصاحب سهم اقتصادی بیشتر نسبت به یکدیگر در مناسبات متکثر، متنوع و پر شتاب جهانی، آنان را ناگزیر به گسترش حوزه نفوذ و اقتدار ملی از طریق بسط و توسعه توان علمی و فناوری نموده است و درست به همین خاطر است که در پهنه این رقابت نفس گیر، ایران اسلامی نیز به منظور بازیابی منزلت علمی شکوهمند و پرافتخار خویش در عرصه جهانی، چاره ای جز مصروف داشتن تمامی امکانات، ظرفیتها و فرصتهای موجود و به ویژه موهبت های الهی هوش و استعداد ذاتی و کم نظیر اندیشمندان و نخبگان خود در فتح قله های ترقی و شکستن مرزهای دانش ندارد. در چنین شرایطی نقش بی بدیل اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی ، حوزه های علمیه و دیگر مراکز فرهنگی در نیل به این آرمان مقدس را نمی توان و نباید از نظر دور داشت. آرمانی که تحقق آن تنها از رهگذر برنامه ریزی جامع و همسو با سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه های پنج ساله توسعه کشور و نیز ارزشیابی مستمر و مداوم آنان در رستای پویایی و حفظ سطح مطلوب علمی- فرهنگی امکان پذیر می باشد.اعضای هیات علمی بدنه اصلی هر دانشگاه را تشکیل می دهند و باید به عنوان یکی از ارکان تعلیم و تربیت در آموزش دانشجویان، ارتقای بهداشت و درمان جامعه موثر واقع شوند. امروزه اعضای هیات علمی دارای شرح وظایف گسترده آموزش، پژوهش، خدمات درمانی و فعالیتهای اجرایی می باشند. نظام ارتقای اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی و پژوهشی نقش عمده ای در جهت دهی فعالیتهای اعضای هیات علمی ایفا می کنند و از این رو از جایگاه خاصی در سیاست گذاری آموزش عالی برخوردار است.

با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شان و قداست والای محیط های آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیات علمی، بر اساس مصوبه جلسه 608 مورخ 86/4/19 شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیات عالی جذب دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، تشکیل گردید و متعاقب آن هیات اجرایی جذب، جهت بررسی توانایی علمی و صلاحیت عمومی متقاضیان در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، از ابتدای سال 1387 به طور رسمی تاسیس و آغاز به کار نمود.

اعضای حقیقی هیات اجرایی جذب، با حکم دبیر هیات مرکزی جذب وزارت بهداشت و برای مدت چهار سال منصوب می شوند.

مسئولیت این هیات، تصمیم گیری در امور مربوط به جذب،استخدام پیمانی، انجام تعهدات، بورسیه، تبدیل وضعیت، ارتقاء، انتقال یا ماموریت، تعیین میزان نیاز به عضو هیات علمی در گروه های آموزشی، اجرای فراخوان بکارگیری اعضای هیات علمی دانشگاه، اجرای فراخوان بورسیه دانشجویان مقطع phd و مبنای تصمیم گیری در هیات ، قوانین، آیین نامه ها، دستورالعملها و ضوابط مرتبط و بازوهای تصمیم سازی ، کارگروه های بررسی صلاحیت علمی و عمومی و هسته تحقیق و نظردهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان شاغل در دبیرخانه هیات اجرایی جذب و دبیرخانه کارگروه بررسی صلاحیت عمومی می باشند.

اعضای کارگروه بررسی صلاحیت عمومی متشکل از شخصیتهای حقیقی و حقوقی، که با حکم دبیر هیات مرکزی جذب وزارت برای مدت چهار سال منصوب می شوند، بر اساس شاخصهای صلاحیتهای عمومی، در مورد انتخاب اصلح از بین متقاضیان عضویت هیات علمی و سایر امور مرتبط، در حفظ و تداوم ارزشها در دانشگاه تلاش می نمایند.

کارگروه های بررسی صلاحیت علمی، به منظور بررسی توانایی علمی متقاضیان، در تخصصهای مختلف، حسب مورد با ترکیب زیر تشکیل می شوند: رئیس دانشکده یا پژوهشکده مرتبط–مدیر گروه-حداقل دو نفر از اعضای هیات علمی گروه و نماینده هیات اجرایی جذب.
کارشناسان دبیرخانه، کلیه امور اجرایی هیات از قبیل انجام فرایند فراخوان-  پاسخگویی به متقاضیان-تشکیل پرونده – آماده سازی دستور کار جلسات هیات جذب و کارگروه ها و پی گیری مصوبات را انجام می دهند.
 

 -